Introducción


Inicio de clase.
Seiza
Mokuso
Mokuso yame
Shomein ni rei
Sensei ni Rei (origatou gosaimashita)
Otagai ni rei

Tate


Fin de clase

Seiza
Mokuso

Dojo Kun
Hitotsu! ... Perfeccionar el carácter
Hitotsu! ... Ser leal y sincero
Hitotsu! ... Tratar de superarse
Hitotsu! ... Respetar a los demás
Hitotsu! ... Cultivar el autocontrol
Oss!

Mokuso yame

Shomein ni rei
Sensei ni Rei (origatou gosaimashita)
Otagai ni rei
Tate